محل لوگو

پاورپوینت پروژه درس برنامه سازي


فرمت فایل: پاورپوینت- PowerPoint Image result for word 

مرجع فایل - قابل ویرایش ) 

 

تعداد اسلاید : 20
پروژه درس برنامه‌سازي زبان های برنامه نویسی را می توان از چهار دیدگاه8 متفاوت مورد بررسی قرار داده و تقسیم بندی کرد: الف) روش های برنامه نویسی 1- زیرروالی 2- ساخت یافته 3- مدولار 4- شی ء گرا ب) نزدیکی به زبان ماشین 1- سطح پائین 2- سطح میانی سطح بالا 1- مفسّری 2- کامپایلری د: رابط برنامه نویسی 1- مبتنی بر گرافیک (ویژوال) در ادامه هر یک از دیدگاه ها را مورد بررسی قرار می دهیم. ج: نوع ترجمه 1- زبان سطح پائین (low – level languages ) : زبان‌هایی که به زبان ماشین نزدیک هستند. 2- زبان سطح میانی (medium – level languages ): زبان هایی که هم زبان ماشین و هم به زبان محاوره ای انگلیسی نزدیک هستند. 3- زبان سطح بالا (high – level languages ) زبان‌هایی هستند که به زبان محاوره ای انگلیسی نزدیک هستند. طرح برنامه ای برای حل مسأله روش ما در طراحی یک برنامه شامل سه گام اساسی است: گام 1- تحلیل مسأله گام 2: طراحی برنامه گام 3: پیاده سازی برنامه ـ کد نویسی برنامه و ترجمه ـ بررسی و رد گیری اشتباهات (debugging) برنامه ـ نوشتن مستندات (documenting) برنامه   هر زبان برنامه نويسي براي پردازش داده ها، به انواع مختلفی از داده ها نیاز دارد و ویژال بیسیک هم از این قاعده مستثنی نیست. ویژوال بیسیک از انواع داده های مختلف پشتیبانی می کند که می توانند نیازهای متعدد برنامه نویس را برآورده سازند. به طور کلی ، می توان داده ها را به دو نوع عددی و غیر عددی تقسیم کرد. تابعLog: نگاريتم يك عدد را محاسبه و برمي‌گرداند. تابع Ctrcmp: براي مقايسه دو رشته به كار مي‌رود عملگر Like نيز به همين منظور است. تابع Mid: براي جدا كردن يك زير رشته از يك رشته به كار مي‌رود. تابع Left: يك زير رشته از سمت چپ رشته جدا كرده و برمي‌گرداند. تابع Right: يك زير رشته از سمت راست رشته جدا كرده و برمي‌گرداند. تابع itrev , jnstv: براي جستجو يك رشته مورد استفاده قرار مي‌گيرد. تابع trim, rtrim, ltrim: به ترتيب فضاهاي خالي سمت چپ راست و فضاهاي خالي دو طرف يك رشته را حذف مي‌كنند. تابع string: رشته‌اي با تعداد نويسه‌ي مشخص ايجاد مي‌كند. تابع space: يك رشته را كه فضاي خالي تشكيل شده است ايجاد مي‌كند. تابع Replace: يك رشته را جستجو كرده وبا رشته ديگر جايگزين مي‌كنند. تابع strrevers: معكوس يك رشته را برمي‌گرداند. تابع oct: اين تابع، مقدار آرگومان خود را به معناي 8 تبديل مي‌كند. تابع hex: اين تابع رشته‌اي را برمي‌گيرداند كه نشان دهنده مقدار مبناي 16 آرگومان خود است. تابع hex: اين تابع رشته‌اي را برمي‌گيرداند كه نشان دهنده مقدار مبناي 16 آرگومان خود است. تابع asc: اين تابع كداسكي اولين نويسه‌ي يك عبارت رشته‌اي را برمي‌گرداند. دستور msgbix: براي نمايش يك كادر پيام استفاده مي‌شود. تابع sqrجذريك عدد مثبت را برمي‌گرداند. توابع مثلثاتي:tan, cos, sinبه ترتيب سينوس، كسينوس وتانژانت يك زاويه برحسب راديان مي‌باشد. تابع sgn علامتي ي عدد را برمي‌گرداند. تابع Rndيك عدد تصادفي توليد مي‌كند. براينمايش داده‌ها روي فرم يا كادرتصوير ازمتر print استفاده مي‌شود. ازتوابع TAB, spc براي فاصله گذاري خروجي‌ها استفاده مي‌شود. كنترل texbox: از كنترل كادر متن براي نمايش اطلاعات وارد شده به‌ وسيله‌ي كاربردرزمان اجراي متن تعيين شده براي مشخصه‌ي text در زمان طراحي يا اجرا استفاده مي‌شود. در صورتي كه مي‌خواهيد كار براز بين چند گزينه يكي را انتخاب كند از كنترلoption Button استفاده كنيد. مهم‌ترين مشخصه‌ي اين كنترل value رويداد آنklick است. براينمايش داده‌ها روي فرم يا كادرتصوير ازمتر print استفاده مي‌شود. ازتوابع TAB, spc براي فاصله گذاري خروجي‌ها استفاده مي‌شود. كنترل texbox: از كنترل كادر متن براي نمايش اطلاعات وارد شده به‌ وسيله‌ي كاربردرزمان اجراي متن تعيين شده براي مشخصه‌ي text در زمان طراحي يا اجرا استفاده مي‌شود. در صورتي كه مي‌خواهيد كار براز بين چند گزينه يكي را انتخاب كند از كنترلoption Button استفاده كنيد. مهم‌ترين مشخصه‌ي اين كنترل value رويداد آنklick است. براي دسته بندي كنترل‌ها به ويژه كنترل option Battonاز كنترلي به نام frame استفاده مي‌كنيم. براي اعلان يك متغيير ازكلمه‌ي كليدي Dim استفاده مي‌شود. نوع دادهAS متغيير DIM دستور Msgbix براينمايش يك كادر پيام استفاده مي‌شود.  دستور inputbox: براي دريافت داده‌ها از كاربر استفاده مي‌شود. از كنترل label براي نمايش متن استفاده مي‌شود كه اين متن قابل ويرايش به وسيله‌ي كاربر نيست. دستور lf براي بررسي درستي يا نادرستي يك عبارت منطقي استفاده مي‌شود. دستور selectcase: براي بررسي شرط‌هاي چند گانه استفاده مي‌شود. از توابع choose llf و switch نيز مي‌توان براي بررسي درستي يا نادرستي يك يا چند شرط استفاده مي‌شود. براي دريافت پاسخ بلي/ خير كاربر از كنترل خاصي به نام checkbox استفاده مي‌شود كه مهمترين مشخصه‌ي آن value است كه از نوع منطقي است رويداد اصلي اين كنترل click است. حلقه‌ي for از نوع حلقه‌ي تكرار معين است. حلقه‌ي Do از نوع حلقه‌هاي تكرار نامعين است. توابع fix, lnt: تبديل اعداد به نوع صحيح تابع Abs: قدر مطلق عدد تابع chr: اين تابع، عكس تابع Asc عمل ميكند و كداسكي نويسه‌ي را به عنوان آرگومان دريافت ميكند و نويسه‌ي مربوطه را نمايش ميدهد. تابع Str: اين تابع مقدار يك عبارت عددي را كه به عنوان آرگومان دريافت مي‌كند، به يك مقدار رشته‌اي تبديل مي‌كند. تابع Cstv: آرگومان خود را به يك رشته تبديل مي‌كند. تابع VAL: اين تابع عكس كار مي‌كند و يك رشته عددي را به عدد معادل آن تبديل مي‌كند. تابع Ucase تمام نويسه‌هاي آرگومان خود را به نويسه‌هاي بزرگ و تابع Case نويسه‌هاي آرگومان خود را به نويسه‌هاي كوچك تبديل مي‌كند. به كمك رويداد keypvess مي‌توان هنگام تايپ در كادر متن آنها را محدود كرد مقدار دمي مشخصه‌ي Locked با True سبب مي‌شود كه كاربر نتواند محتواي كاله متن را ويرايش كند. مي‌توان به كمك كنترل‌هاي image و picturebox از تصويرهاي با قالب‌هاي مختلف استفاده كرد. با استفاده‌ از مشخصه‌ي miusepointer مي‌توان شكل ظاهري اشاره گرما وي را تغيير داد. براي ارسال ضربات كليد به برنامه از دستور SENDKEGS استفاده مي‌كنيم. دكمه‌ي فرمانCommandButtom از اين كنترل مي‌توان براي شروع توقيف و پايان يك فراينداستفاده مي‌شود. متد cls: به كمك اين متد مي‌توان متن يا ترافيك موجود روي فرم يا كادر تصويررا در زمان اجرا پاك كرد. براي تغيير متن نمايش يافته در كنترل بر حسب مشخصه‌ي caption استفاده كرده طول مشخصه caption را مي‌توان حداكثر تا 1024 باشد. اگريك دستور IF را بعد از Else دستور IF ديگري قرار دهيد به آن دستورهاي IF تو در تو مي‌گويند. بسته به شرايط يك روال ممكن است بخواهيد رول ازحالت معمول زودترپايان يابدبراي اين منظور بايداز دستور Exit استفاده كنيد.

قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .

  

 « پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »


مبلغ قابل پرداخت 1,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۱ خرداد ۱۳۹۷               تعداد بازدید : 21

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما